บทความ

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 5

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  5 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

         วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้

ทีม Memory  นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  Problem - based Learning ( PBL )


ทีม Believe นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ Project-based Learning: PjBl  

ทีม Priceless  นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 3

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  3 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ ซึ่งทางทีม Ability ได้เข้าไปทำงานในห้องสมุดเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทีม Ability ได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใช้ Game-based Learning: GBL

เอกสารสไลด์

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 4

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  4 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ ซึ่งทางทีม Ability ได้เข้าไปทำงานในห้องสืบค้นที่สห้องสมุด เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทีมAbilityได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC โดยหัวหน้าทีมได้มอบหมายในสมาชิกแต่ละคนศึกษาและทำความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับ จากนั้นนำข้อมูลมาใส่ในสไลด์
เอกสารสไลด์

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 6

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  6 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 


 วันที่ 7 กันยายน 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อตามที่อาจารย์กำนดโดยเรียงลำดับทีมตามลำดับหัวข้อ ซึงแต่ละทีมได้นำเสนอ ดังนี้
(กลุ่มที่ 1  Memory)นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ
(กลุ่มที่ 2  Together) นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ การใช้บล็อกเป็นสื่อเสริมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(กลุ่มที่ 3  Priceless)นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 7

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  7 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 
 วันที่ 14 กันยายน 2560  อาจารย์ได้สอนบทที่ 3 ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอน              ผ่านเว็บ มีดังนี้ 


 - แนะนำHTML ด้วยการสาธิตการใช้งาน                                  -  การประยุกต์ใช้ HTML ในบล็อก                                    - ดาวน์โหลดโปรแกรม exelearning                                    - สาธิตการใช้งานโปรแกรม exelearning                                    - มอบหมายงาน                                              1. ค้นคว้าข้อมูลตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมายตามหัวข้อโปรเจคที่ได้เลือก               ไว้ โดยกลุ่ม Ability ได้หัวข้อ M-Learning จัดทำวิดีโอพรีเซนท์ส่งอาจารย์                                              2. จัดเตรียมเนื้อหาที่จะทำในโปรแกรม exelearning ตามโครงงานของทีมสรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 9

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  9 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
จากหัวข้อที่อาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มไปศึกษา ทางทีม Ability ก็ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง M-Learning โดยงานวิจัยที่เลือกศึกษา คือ การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบ M-Learning แล้วจัดทำเป็นวิดีโอนำเสนอลง Youtube และโพสต์วิดีโอใน Google Plus ของรายวิชาเว็บช่วยสอน ในการทำงานเป็นทีมหัวหน้าได้มอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มทำการศึกษาเนื้อหาเรื่องวิจัยดังกล่าว และแบ่งหัวข้อตามความเหมาะสมให้สมาชิกได้ไปทำความเข้าใจ เพื่อที่จะนำเสนอเป็นการบันทึกวีดีโอจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลที่ได้ทำให้สมาชิกแต่ละคนกระตือรือร้น ในการศึกษาทำความเข้าใจจากหัวข้อที่ได้รับ แต่ก็มีข้อเสียคือ แต่ละคนที่นำเสนอ ส่วนใหญ่จะนำเสนอด้วยการอ่าน ซึ่งทางทีม Ability จะนำไปแก้ไขต่อไป
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการออกแบบและนำเสนอสาระการเรียนรู้ด้วยคลิป มีประโยชน์ในการนำไปประกอบวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับรายวิชา รวมไปถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่ความรู้ ซ…

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 10

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  10 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 น.  อาจารย์มอบหมายให้แต่ละทีมจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ทีมละห้อง เพื่อให้แต่ละทีมดำเนินการเขียนโครงงานตามที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
               1) เตรียมศึกษาการเขียนโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานมอบหมายของแต่ละทีม ตามลิงก์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 6 รายละเอียด Project  
               2) แบบรายงานผลศึกษาโครงงาน ของทีม Ability